تصاویر و فیلم منتخب اهدای لوح سپاس به نماینده شرکت جابون برای کسب عنوان یکی از پنج طرح برگزیده ششمین جشنواره ملی دانایی خلیج فارس، در حضور نخبگان صنعت نفت با ارائه طرح؛ طراحی و تولید تابلوی فشار ضعیف Power Block با جریان اتصال کوتاه 100KA

شرکت جابون در جشنواره ملی دانایی خلیج فارس