تابلوهای برق فشار ضعیف کشویی

Control Protection panels

کاتالوگ تابلوهای Capacitor Bank فشار ضعیف کشویی

Capacitor Bank مطابق آخرین استاندارد تابلوهای فشار ضعیف در ایران عرضه می گردد.
Capacitor Sideview

ساختار تابلوهای فشار ضعیف کشویی Capacitor Bank شرکت جابون

ساختار Capacitor Bank بصورت ثابت یا کشویی( برگرفته از تابلوی N660 ) بوده و دسترسی به تجهیزات قدرت و کنترل با رعایت اصول ایمنی میسر می باشد.
N680

کاتالوگ تابلوهای N680 فشار ضعیف کشویی

N680 تحت قرارداد انتقال تکنولوژی در ایران تولید و با انجام تایپ تست در آزمایشگاهای معتبر اروپائی به روز گردیده است.
N680 Sideview

ساختار تابلوهای فشار ضعیف کشویی N680 شرکت جابون

ساختار N680 در بخشهای ورودی،خروجی و کنترل تمام کشویی بوده و دسترسی به تجهیزات قدرت و کنترل، با ایجاد حریمهای مجزا و کاملا ایمن میسر می باشد.
تابلوهای فشار ضعیف کشویی سری N660

کاتالوگ تابلوهای N660 فشار ضعیف کشویی

N660 تحت قرارداد انتقال تکنولوژی در ایران تولید و با انجام تایپ تست در آزمایشگاهای معتبر اروپائی به روز گردیده است.