اتوماسیون و مدیریت انرژی و بار

اتوماسیون و مدیریت انرژی PACiS

در راستای بزرگترین توافقنامه انتقال تکنولوژی در حوزه صنعت برق در March 2016، قرارداد جدید شرکت جابون با شرکت اشنایدر الکتریک فرانسه در زمینه مدیریت انرژی و اتوماسیون در May 2017 به امضا رسید.