تابلوهای TRH-DD

TRH DD

کاتالوگ تابلوهای TRH-DD فشار متوسط کشویی

TRH-DD تحت لیسانس شرکت SPIE TABLEAUX فرانسه در ایران تولید و با ارائه تایپ تست از آزمایشگاه های معتبر اروپائی عرضه می گردد.
TRH DD Sideview

ساختار تابلوهای فشار متوسط کشویی TRH-DD شرکت جابون

ساختار TRH-DD از نوع AC-Metal Enclosed بصورت Withdrawable و با عایق AIS می باشد که با محفظه های مجزا و کلید Vacuum یا SF6عرضه می گردد.