تابلوهای فشار متوسط کشویی


Warning: Illegal offset type in isset or empty in C:\inetpub\vhosts\jaboun.com\httpdocs\wp-content\plugins\sitepress-multilingual-cms\sitepress.class.php on line 4524

Warning: Illegal offset type in isset or empty in C:\inetpub\vhosts\jaboun.com\httpdocs\wp-content\plugins\sitepress-multilingual-cms\sitepress.class.php on line 4528

Warning: Illegal offset type in isset or empty in C:\inetpub\vhosts\jaboun.com\httpdocs\wp-content\plugins\sitepress-multilingual-cms\sitepress.class.php on line 4524

Warning: Illegal offset type in isset or empty in C:\inetpub\vhosts\jaboun.com\httpdocs\wp-content\plugins\sitepress-multilingual-cms\sitepress.class.php on line 4528

Warning: Illegal offset type in isset or empty in C:\inetpub\vhosts\jaboun.com\httpdocs\wp-content\plugins\sitepress-multilingual-cms\sitepress.class.php on line 4524

Warning: Illegal offset type in isset or empty in C:\inetpub\vhosts\jaboun.com\httpdocs\wp-content\plugins\sitepress-multilingual-cms\sitepress.class.php on line 4528

Warning: Illegal offset type in isset or empty in C:\inetpub\vhosts\jaboun.com\httpdocs\wp-content\plugins\sitepress-multilingual-cms\sitepress.class.php on line 4524

Warning: Illegal offset type in isset or empty in C:\inetpub\vhosts\jaboun.com\httpdocs\wp-content\plugins\sitepress-multilingual-cms\sitepress.class.php on line 4528

Warning: Illegal offset type in isset or empty in C:\inetpub\vhosts\jaboun.com\httpdocs\wp-content\plugins\sitepress-multilingual-cms\sitepress.class.php on line 4524

Warning: Illegal offset type in isset or empty in C:\inetpub\vhosts\jaboun.com\httpdocs\wp-content\plugins\sitepress-multilingual-cms\sitepress.class.php on line 4528
TRH DD Sideview

ساختار تابلوهای فشار متوسط کشویی TRH-DD شرکت جابون

ساختار TRH-DD از نوع AC-Metal Enclosed بصورت Withdrawable و با عایق AIS می باشد که با محفظه های مجزا و کلید Vacuum یا SF6عرضه می گردد.
MCset

کاتالوگ تابلوهای MCset فشار متوسط کشویی

MCset تحت لیسانس در ایران تولید می گردد.
MCset Sideview

ساختار تابلوهای فشار متوسط کشویی MCset شرکت جابون

ساختار MCset از نوع AC-Metal Enclosed بصورت Withdrawable و با عایق AIS می باشد که با محفظه های مجزا و کلید Vacuum یا SF6 عرضه می گردد.
NEX

کاتالوگ تابلوهای NEX فشار متوسط کشویی

NEX تحت لیسانس در ایران تولید می گردد.
Nex Sideview

ساختار تابلوهای فشار متوسط کشویی NEX شرکت جابون

ساختار NEX از نوع AC-Metal Enclosed و بصورت Withdrawable و با عایق AIS می باشد که با محفظه های مجزا و کلید Vacuum عرضه می گردد.