تابلوهای Nex


Warning: Illegal offset type in isset or empty in C:\inetpub\vhosts\jaboun.com\httpdocs\wp-content\plugins\sitepress-multilingual-cms\sitepress.class.php on line 4524

Warning: Illegal offset type in isset or empty in C:\inetpub\vhosts\jaboun.com\httpdocs\wp-content\plugins\sitepress-multilingual-cms\sitepress.class.php on line 4528

Warning: Illegal offset type in isset or empty in C:\inetpub\vhosts\jaboun.com\httpdocs\wp-content\plugins\sitepress-multilingual-cms\sitepress.class.php on line 4524

Warning: Illegal offset type in isset or empty in C:\inetpub\vhosts\jaboun.com\httpdocs\wp-content\plugins\sitepress-multilingual-cms\sitepress.class.php on line 4528
NEX

کاتالوگ تابلوهای NEX فشار متوسط کشویی

NEX تحت لیسانس در ایران تولید می گردد.
Nex Sideview

ساختار تابلوهای فشار متوسط کشویی NEX شرکت جابون

ساختار NEX از نوع AC-Metal Enclosed و بصورت Withdrawable و با عایق AIS می باشد که با محفظه های مجزا و کلید Vacuum عرضه می گردد.