اکنون زمان اجرای جهادی طرح هاست

مهندس حمید چیت چیان وزیر نیرو با تاکید بر نامگذاری سال 95 با نام « اقتصاد مقاومتی؛ اقدام و عمل » به عنوان راهبرد فعالیت های صنعت آب و برق، اظهار داشت: ” اکنون زمان اجرای جهادی طرحهاست ” و در این راستا وزارتخانه ها طرحهای تصویب شده در ستاد اقتصاد مقاومتی را بر اساس اولویت در دستور کار قرار داده و در زمان برگزاری مناقصات در انتخاب پیمانکاران؛ مراقبتهای ویژه را بعمل آورند.

هفته نامه داخلی 1018 پیک برق – مورخ شنبه 21 فروردین ماه 95

اجرای جهادی طرح هاست