Control Protection panels

تابلوهای فشار ضعیف ثابت Control & Protection Panels

در دو مدل FIX , SWING جهت استفاده در محل کنترل مرکزی پستهای فشار قوی تولید می گردد.

– ترکیب متفاوت تجهیزات کنترل و اندازه گیری و انواع رله های حفاظتی پوشش کاملی از نیازهای پستهای فشار متوسط و فشار قوی را در بر خواهد داشت.