تابلوهای فشار متوسط کشویی

MCset

کاتالوگ تابلوهای MCset فشار متوسط کشویی

MCset تحت لیسانس شرکت اشنایدر الکتریک فرانسه در ایران تولید می گردد.
MCset Sideview

ساختار تابلوهای فشار متوسط کشویی MCset شرکت جابون

ساختار MCset از نوع AC-Metal Enclosed بصورت Withdrawable و با عایق AIS می باشد که با محفظه های مجزا و کلید Vacuum یا SF6 عرضه می گردد.
NEX

کاتالوگ تابلوهای NEX فشار متوسط کشویی

NEX تحت لیسانس شرکت اشنایدر الکتریک فرانسه در ایران تولید می گردد.
Nex Sideview

ساختار تابلوهای فشار متوسط کشویی NEX شرکت جابون

ساختار NEX از نوع AC-Metal Enclosed و بصورت Withdrawable و با عایق AIS می باشد که با محفظه های مجزا و کلید Vacuum عرضه می گردد.