تابلوهای Mcset


Warning: Illegal offset type in isset or empty in C:\inetpub\vhosts\jaboun.com\httpdocs\wp-content\plugins\sitepress-multilingual-cms\sitepress.class.php on line 4524

Warning: Illegal offset type in isset or empty in C:\inetpub\vhosts\jaboun.com\httpdocs\wp-content\plugins\sitepress-multilingual-cms\sitepress.class.php on line 4528

Warning: Illegal offset type in isset or empty in C:\inetpub\vhosts\jaboun.com\httpdocs\wp-content\plugins\sitepress-multilingual-cms\sitepress.class.php on line 4524

Warning: Illegal offset type in isset or empty in C:\inetpub\vhosts\jaboun.com\httpdocs\wp-content\plugins\sitepress-multilingual-cms\sitepress.class.php on line 4528
MCset

کاتالوگ تابلوهای MCset فشار متوسط کشویی

MCset تحت لیسانس در ایران تولید می گردد.
MCset Sideview

ساختار تابلوهای فشار متوسط کشویی MCset شرکت جابون

ساختار MCset از نوع AC-Metal Enclosed بصورت Withdrawable و با عایق AIS می باشد که با محفظه های مجزا و کلید Vacuum یا SF6 عرضه می گردد.