تابلوهای Power Block


Warning: Illegal offset type in isset or empty in C:\inetpub\vhosts\jaboun.com\httpdocs\wp-content\plugins\sitepress-multilingual-cms\sitepress.class.php on line 4524

Warning: Illegal offset type in isset or empty in C:\inetpub\vhosts\jaboun.com\httpdocs\wp-content\plugins\sitepress-multilingual-cms\sitepress.class.php on line 4528

Warning: Illegal offset type in isset or empty in C:\inetpub\vhosts\jaboun.com\httpdocs\wp-content\plugins\sitepress-multilingual-cms\sitepress.class.php on line 4524

Warning: Illegal offset type in isset or empty in C:\inetpub\vhosts\jaboun.com\httpdocs\wp-content\plugins\sitepress-multilingual-cms\sitepress.class.php on line 4528
تابلوهای فشار ضعیف کشویی سری Power Block

کاتالوگ تابلوهای Power Block فشار ضعیف کشویی

Power Block مطابق آخرین استاندارد تابلوهای فشار ضعیف و با ارائه تایپ تست از آزمایشگاه های معتبر اروپائی در ایران عرضه می گردد.
Power Block

ساختار تابلوهای فشار ضعیف کشویی Power Block شرکت جابون

ساختار Power Block در بخشهای ورودی،خروجی وکنترل تمام کشویی بوده ودسترسی به تجهیزات قدرت وکنترل،با ایجاد حریمهای مجزا وکاملا ایمن میسر میباشد