تابلوهای برق فشار ضعیف کشویی

تابلوهای فشار ضعیف کشویی

ساختار تابلوهای فشار ضعیف کشویی N660 شرکت جابون

ساختار N660 در بخشهای ورودی،خروجی و کنترل تمام کشویی بوده و دسترسی به تجهیزات قدرت و کنترل، با ایجاد حریمهای مجزا و کاملا ایمن میسر می باشد.
تابلوهای فشار ضعیف کشویی سری Power Block

کاتالوگ تابلوهای Power Block فشار ضعیف کشویی

Power Block مطابق آخرین استاندارد تابلوهای فشار ضعیف و با ارائه تایپ تست از آزمایشگاه های معتبر اروپائی در ایران عرضه می گردد.
Power Block

ساختار تابلوهای فشار ضعیف کشویی Power Block شرکت جابون

ساختار Power Block در بخشهای ورودی،خروجی وکنترل تمام کشویی بوده ودسترسی به تجهیزات قدرت وکنترل،با ایجاد حریمهای مجزا وکاملا ایمن میسر میباشد
Blokset

کاتالوگ تابلوهای BlokSet فشار ضعیف کشویی

BlokSet تحت لیسانس شرکت اشنایدر الکتریک فرانسه در ایران تولید می گردد.
Blokset جابون

ساختار تابلوهای فشار ضعیف کشویی BlokSet شرکت جابون

ساختار BlokSet در بخشهای ورودی،خروجی و کنترل تمام کشویی بوده ودسترسی به تجهیزات قدرت و کنترل،با ایجاد حریمهای مجزا و کاملا ایمن میسر می باشد