تابلوهای N660


Warning: Illegal offset type in isset or empty in /home/jabounco/public_html/wp-content/plugins/sitepress-multilingual-cms/sitepress.class.php on line 4524

Warning: Illegal offset type in isset or empty in /home/jabounco/public_html/wp-content/plugins/sitepress-multilingual-cms/sitepress.class.php on line 4528

Warning: Illegal offset type in isset or empty in /home/jabounco/public_html/wp-content/plugins/sitepress-multilingual-cms/sitepress.class.php on line 4524

Warning: Illegal offset type in isset or empty in /home/jabounco/public_html/wp-content/plugins/sitepress-multilingual-cms/sitepress.class.php on line 4528
تابلوهای فشار ضعیف کشویی سری N660

کاتالوگ تابلوهای N660 فشار ضعیف کشویی

N660 تحت قرارداد انتقال تکنولوژی در ایران تولید و با انجام تایپ تست در آزمایشگاهای معتبر اروپائی به روز گردیده است.
تابلوهای فشار ضعیف کشویی

ساختار تابلوهای فشار ضعیف کشویی N660 شرکت جابون

ساختار N660 در بخشهای ورودی،خروجی و کنترل تمام کشویی بوده و دسترسی به تجهیزات قدرت و کنترل، با ایجاد حریمهای مجزا و کاملا ایمن میسر می باشد.