تابلوهای Capacitor Bank کشویی

Capacitor Sideview
,

ساختار تابلوهای فشار ضعیف کشویی Capacitor Bank شرکت جابون

ساختار Capacitor Bank بصورت ثابت یا کشویی( برگرفته از تابلوی N660 ) بوده و دسترسی به تجهیزات قدرت و کنترل با رعایت اصول ایمنی میسر می باشد.