تابلوهای BlokSet


Warning: Illegal offset type in isset or empty in C:\inetpub\vhosts\jaboun.com\httpdocs\wp-content\plugins\sitepress-multilingual-cms\sitepress.class.php on line 4524

Warning: Illegal offset type in isset or empty in C:\inetpub\vhosts\jaboun.com\httpdocs\wp-content\plugins\sitepress-multilingual-cms\sitepress.class.php on line 4528

Warning: Illegal offset type in isset or empty in C:\inetpub\vhosts\jaboun.com\httpdocs\wp-content\plugins\sitepress-multilingual-cms\sitepress.class.php on line 4524

Warning: Illegal offset type in isset or empty in C:\inetpub\vhosts\jaboun.com\httpdocs\wp-content\plugins\sitepress-multilingual-cms\sitepress.class.php on line 4528
Blokset

کاتالوگ تابلوهای BlokSet فشار ضعیف کشویی

BlokSet تحت لیسانس در ایران تولید می گردد.
Blokset جابون

ساختار تابلوهای فشار ضعیف کشویی BlokSet شرکت جابون

ساختار BlokSet در بخشهای ورودی،خروجی و کنترل تمام کشویی بوده ودسترسی به تجهیزات قدرت و کنترل،با ایجاد حریمهای مجزا و کاملا ایمن میسر می باشد