تابلوهای Distribution And Motor Control

Distribution Motor

کاتالوگ تابلوهای Distribution & Motor Control فشار ضعیف ثابت

Distribution & Motor Control مطابق آخرین استاندارد تابلوهای فشار ضعیف در ایران عرضه می گردد.
Distribution Motor

ساختار تابلوهای فشار ضعیف ثابت Distribution & Motor شرکت جابون

ساختار Distribution & Motor Control از نوع ثابت در بخشهای ورودی،خروجی و کنترل بوده و دسترسی به تجهیزات با رعایت اصول ایمنی میسر می باشد