تابلوهای Capacitor Bank ثابت

Control Protection panels
,

کاتالوگ تابلوهای Capacitor Bank فشار ضعیف کشویی

Capacitor Bank مطابق آخرین استاندارد تابلوهای فشار ضعیف در ایران عرضه می گردد.
Capacitor Sideview
,

ساختار تابلوهای فشار ضعیف کشویی Capacitor Bank شرکت جابون

ساختار Capacitor Bank بصورت ثابت یا کشویی( برگرفته از تابلوی N660 ) بوده و دسترسی به تجهیزات قدرت و کنترل با رعایت اصول ایمنی میسر می باشد.