استانداردهای تولید جابون

International_Electrotechnical_Commission_Logo

استانداردهای IEC مورد استفاده توسط گروه مهندسی برق شرکت جابون

استانداردهای IEC یا International Electrotechnical Commission مورد استفاده گروه مهندسی برق در طراحی و تولید تابلوهای برق شرکت جابون